പുളിമിഠായി | Pulimittayi |Smitha Sathish|Brijeesh|Aryan&Abhirami|Capt:Sathish Madhavan|Short film

2 Просмотры
Издатель
#shortfilm #smithasathish #comparison #socialawareness #parenting #malayalamawarenesshortfilm

Comparison is equal to poison. We can't compare the sun with the moon. Both of them shine when it is their time, Hold your kids with more love and respect....
കുട്ടികളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കുറ്റമാണ് പുസ്തകങ്ങളിലെ പഠനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടി ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ ആണ് .. ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ എന്നതുമാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ ലോകം, വർണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്.
അവരുടെ സ്വപ്നം സുന്ദരമാക്കാൻ നാം അടങ്ങിയ മുതിര്ന്നവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്

നിങ്ങളും ശ്രമിക്കുക അവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള നിറമാവാൻ ...
അവരുടെ ചിത്രം അവർ തന്നെ വരക്കട്ടെ

പുളിമിട്ടായി /Pulimittayi
A sweet and sour story

Story,Script & Direction
______________________
Smitha Sathish
https://instagram.com/smithapournami

Production
___________

Pournami Productions

Producer
__________

Capt: Sathish Madhavan

Camera & Editing
____________________
Brijeesh Muraleedharan .

Assistant directors
___________________

Kiran Krishnan & Norman P Mohan
Cast
Smitha Sathish
Aryan Sathish
Abhirami Jyothish
Costume & Make up
Reshma Kiran & Likhitha Norman
Music & Effects
Harshvardhan Singh
Title Design
Anjali K A
Lights
Amal Babu
Studio
Ice Land Film Productions
Story ,Screen Play & Direction
Smitha Sathish
https://instagram.com/smithapournami?...

Assistant Directors
________________
Kiran Krishnan

https://instagram.com/kirankrishnan_004?utm_medium=copy_link

Norman P Mohan

https://instagram.com/n_o_r_m_a_n___?utm_medium=copy_link

Costume and Make up
Reshma’s Mural Studio


https://instagram.com/reshmasmuralstudio?utm_medium=copy_link

Likhitha Norman
https://www.instagram.com/likhi_noru/

DOP & Editing
Brijesh Muraleedharan
https://www.instagram.com/embrijesh/

Music production & Sound Design
Harshvardhan Singh
https://instagram.com/thesoundchild?i

Dubbing
Abhirami Jyotish

https://instagram.com/abhirami_jyothish?utm_medium=copy_link

ARYAN S NAIR
https://www.instagram.com/anime_jesus_va

Smitha Sathish
https://instagram.com/smithapournami?

Subtitles
ARYAN S NAIR
https://www.instagram.com/anime_jesus_va

Lights
Amal Babu

Title & Design
Anjaly K A
https://www.instagram.com/anjaly00025/

Studio
Iceland Studio

Casting

Abhirami Jyotish
https://www.instagram.com/abhirami_jy

ARYAN S NAIR
https://www.instagram.com/anime_jesus_va

Smitha Sathish
https://instagram.com/smithapournami?
Категория
Фильмы
Комментариев нет.